Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De prijzen van alle produkten zijn vermeld in euro’s en per stuk (tenzij anders vermeld). De prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.


Algemene voorwaarden en bescherming persoonsgegevens De Admiraliteit Dranken B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Admiraliteit Dranken B.V.
zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door De Admiraliteit Dranken B.V. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Admiraliteit Dranken B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Admiraliteit Dranken B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Admiraliteit Dranken B.V. zijn vrijblijvend en De Admiraliteit Dranken B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door De Admiraliteit Dranken B.V. De Admiraliteit Dranken B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Admiraliteit Dranken B.V. dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Admiraliteit Dranken B.V.


Artikel 4: Levering

De Admiraliteit Dranken B.V. hanteert een maximale levertermijn van 7 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 7 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door De Admiraliteit Dranken B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij De Admiraliteit Dranken B.V. is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door De Admiraliteit Dranken B.V. gedragen. Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal De Admiraliteit Dranken B.V. deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. De Admiraliteit Dranken B.V. zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden exclusief de door de contractspartij gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten tenzij anders overeengekomen. De verzending wordt uitgevoerd door De Admiraliteit Dranken B.V.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt De Admiraliteit Dranken B.V. het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt De Admiraliteit Dranken B.V. zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. De Admiraliteit Dranken B.V. houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is De Admiraliteit Dranken B.V. gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van De Admiraliteit Dranken B.V. zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover De Admiraliteit Dranken B.V. de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door De Admiraliteit Dranken B.V. verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van De Admiraliteit Dranken B.V. verplicht de polis ter inzage aan De Admiraliteit Dranken B.V. te verstrekken.


Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Admiraliteit Dranken B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Admiraliteit Dranken B.V. garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij De Admiraliteit Dranken B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met De Admiraliteit Dranken B.V.
Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor De Admiraliteit Dranken B.V. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Admiraliteit Dranken B.V. kunnen worden uitgesloten. Wanneer De Admiraliteit Dranken B.V. de zending als “uitgereikt” aanmerkt, wordt het product als geleverd beschouwd.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en De Admiraliteit Dranken B.V. dan wel tussen De Admiraliteit Dranken B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en De Admiraliteit Dranken B.V., is De Admiraliteit Dranken B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Admiraliteit Dranken B.V.. De door De Admiraliteit Dranken B.V. aangeboden producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt. De producten kunnen hierdoor licht afwijken van de getoonde afbeeldingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde afbeeldingen, ze dienen ter illustratie.

Artikel 10: Persoonsgegevens

De Admiraliteit Dranken B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. De Admiraliteit Dranken B.V. zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Admiraliteit Dranken B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Admiraliteit Dranken B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Admiraliteit Dranken B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan De Admiraliteit Dranken B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is De Admiraliteit Dranken B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan De Admiraliteit Dranken B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door De Admiraliteit Dranken B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Admiraliteit Dranken B.V. deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Admiraliteit Dranken B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Admiraliteit Dranken B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De Admiraliteit Dranken B.V. bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2020 De Admiraliteit Dranken B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.